reklamační řád


Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Comerce s.r.o. se sídlem v Hodoníně, Štefánikova 238/27, IČ: 63470349, DIČ : CZ 63470349 (dále jen prodávající) a popisuje postup při reklamaci zboží zakoupeného u prodávajícího prostřednictvím on-line obchodu e-andrie.cz.

Kupující je povinnen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího, kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.


Úvodní ustanovení

a) Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 6 tohoto reklamačního řádu.

b) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit nároky z vadného plnění u prodávajícího.

c) Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu nebo nedodržení technologie výroby.

d) Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem nebo jeho nesprávného zásahu.

Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

a) Kupující je povinnen ihned po převzetí zásilky od doručovatele tuto zásilku zkontrolovat, jestli nebyla poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému doručovateli.

b) Zjevné poškození zásilky musí být doručovateli oznámeno písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinnen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinnen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození do přepravního dokumentu dopravce, případně nebude sepsán protokol o poškození, má se za to, že zásilka byla kupující převzata zjevně nepoškozena.

c) Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky a to písemnou formou s následujícími informacemi: název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky, popis poškození zásilky případně fotodokumentaci poškození.

Práva z vadného plnění     

a) Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením kupní smlouvy, může kupující:
- požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
- odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění

b) Volba mezi výše uvedenými kupujícího z vadného plnění náleží kupujícímu jen v případě, že vadu oznámí prodávajícímu ve lhůtách uvedených v tomto reklamačním řádu společně s kopií dodacího listu nebo fakturou s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněné právo nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

c) Právo z vadného plnění se považuje za řádně uplatněné, jestliže je vadné zboží kompletní, uplatnění práva z vadného plnění nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl.4b. reklamačního řádu.

Způsob uplatnění práva z vadného plnění zboží (reklamace)

a) Kupující uplatňuje právo z vadného plnění zboží (reklamuje) u prodávajícího přes internet.

b) Reklamaci uplatňuje kupující buď na formuláři prodávajícího (Reklamační list) nebo ve vlastním písemném oznámení, které musí obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:
- přijmení a jméno kupujícího
- adresa bydliště
- název a množství reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku zboží, cenu celkem, datum převzetí zboží
- popis vady zboží
- volbu práva z vadného plnění zboží
- datum a podpis kupujícího
- při volbě práva z vadného plnění zboží, odstoupením od smlouvy nebo výměnou zboží, vrácení předmětného reklamovaného zboží na adresu prodávajícího. Při takto reklamovaném zboží nevrácení zboží nemůže být reklamace uznána.

Lhůty pro ulatnění reklamace

a) Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího veškerá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a tohoto reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.

b) Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady) je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době  do 7 pracovních dnů  ode dne předání zboží nezávislým dopravcem, přičemž rozhodné datum pro splnění termínu pro uplatnění nároku z vadného plnění je datum na předávacím protokolu daného dopravce, tím není dotčena povinost kupujícího hlásit poškození zásilky prodávajícímu dle tohoto reklamačního řádu tj. do dvou pracovních dnů.

c) Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned po té, co je zjistí.

d) Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

e) Je-li výsledkem reklamace výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

f) Záruční dobu nelze zaměňovat s životností, tj.dobou, po kterou při správném používání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užíván vydržet.

g) Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu zboží ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechna práva z vadného plnění  kupujícího.

Lhůty pro vyřízení reklamace

a) Pro vyřízení práv kupujícího z vadného plnění dodaného zboží je prováděno co nejdříve bez zbytečného odkladu. Maximální stanovená lhůta jsou dva měsíce ode dne jeho doručení prodávajícímu.

Závěrečná ustanovení

a) Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01.ledna 2017

PŘIHLÁŠENÍ

KOŠÍK

Košík je prázdný

DOTAZY